11, Abdul Rasul Ave, Near Menoka Cinema, Lake Range, Kalighat, Kolkata | Phone : 8777708276

Naksh's Jaipur
December 08

Naksh's Jaipur

Thursday, 11:00 AM

Exhibition

Shutter Speed
December 06

Shutter Speed

Tuesday, 15:00 PM

Photography Exhibition

easel
December 02

easel

Friday, 17:00 PM

a photography exhibition